Bezmaksas piegāde no 29 EUR!
LT

Noteikumi

Preču iegādes un pārdošanas noteikumi TopBeauty.lv mājas lapā

1. Vispārējie noteikumi.

1.1. Šie elektroniskā veikala TopBeauty.lv pirkšanas-pārdošanas noteikumi, turpmāk saukti par noteikumiem, nosaka pircēja un pārdevēja SIA GSS BALTIC savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību, iegādājoties preces elektroniskajā veikalā TopBeauty.lv (turpmāk – elektroniskais veikals).

1.2. Lūdzam uzmanīgi izlasīt šos noteikumus. Iesniedzot preču pasūtījumu, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem, tie viņam ir skaidri un saprotami, un viņš apņemas tos ievērot.

1.3. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai papildināt šos noteikumus. Pircēja un pārdevēja attiecībām tiek piemēroti noteikumi, kas bija spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī. Iesniedzot pasūtījumu pēc noteikumu izmaiņām, pircējs apstiprina, ka tām piekrīt, pircējam tās ir skaidras, saprotamas, un viņš apņemas ievērot izmaiņas.

2. Līguma noslēgšana.

2.1. Pirkšanas-pārdošanas līgums starp pircēju un pārdevēju uzskatāms par noslēgtu brīdī, kas pircējam uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi ir nosūtīts apstiprinājums par pasūtījuma pieņemšanu. Noslēdzot pirkšanas-pārdošanas līgumu, šie noteikumi kļūst par neatņemamu pirkšanas-pārdošanas līguma daļu.

2.2. Visi ar pircējiem noslēgtie līgumi tiek glabāti elektroniskajā veikalā.

2.3. Par līguma noslēgšanas vietu uzskatāma Lietuvas Republika.

2.4. Pircēja pasūtījumā norādītais preču klāsts, to daudzums, cena un citi noteikumi kļūst par obligātu un neatņemamu līguma daļu brīdī, kad pircējam uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi ir nosūtīts apstiprinājums par pasūtījuma pieņemšanu.

2.5. Pircējam ir tiesības bez iemesla norādīšanas atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma, kas noslēgts ar sakaru līdzekļu starpniecību, rakstiski paziņojot par to pārdevējam septiņu darba dienu laikā no:

1) lietas piegādes dienas – ja tiek pārdota lieta;

2) līguma noslēgšanas dienas – ja tiek sniegti pakalpojumi.

2.6. Ja Civilkodeksa 6.366.panta 6.daļā (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_e?p_id=404614&p_query=&p_tr2=2) norādītā informācija pircējam netika iesniegta rakstiskā veidā, viņam ir tiesības atteikties no līguma trīs mēnešu laikā no lietas piegādes dienas (ja tiek pārdota lieta) vai no līguma noslēgšanas dienas (ja tiek sniegti pakalpojumi). Ja šī kodeksa 6.366.panta 6.daļā norādītā informācija tiek iesniegta pircējam trīs mēnešu laikā no lietas piegādes dienas (ja tiek pārdota lieta) vai no līguma noslēgšanas dienas (ja tiek sniegti pakalpojumi), viņam ir tiesības atteikties no līguma septiņu darba dienu laikā no minētās informācijas iesniegšanas.

3. Preču cena.

3.1. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt elektroniskajā veikalā pārdodamo preču cenas.

3.2. Elektroniskajā veikalā cenas tiek norādītas ar PVN.

3.3. Preču cenā nav iekļauti preču piegādes izdevumi, tie tiek aprēķināti pasūtījuma laikā un pieskaitīti gala pasūtījuma cenai.

3.4. Preces cena, kas pircējam ir jāsamaksā pārdevējam, ir cena, kura tiek norādīta pircēja preču grozā pasūtījuma iesniegšanas brīdī.

3.5. Akcijas laikā reklāmas bukletos publicētā preču cena var nedaudz atšķirties no patiesās cenas, vadoties pēc tās dienas valūtas kursa.

4. Preču nodošana, pieņemšana. Īpašumtiesības attiecībā uz preci.

4.1. Pārdevējs apņemas sniegt pircējam kvalitatīvas preces.

4.2. Pircējs apņemas preču kvalitāti un atbilstību pasūtījumam pārbaudīt preču nodošanas brīdī. Ja nododamās preces vai to iepakojums nav kvalitatīvs vai neatbilst pircēja pasūtījumam, kā arī pietrūkst preču, pircējam tas jāieraksta faktūrrēķinā. Pie ieraksta jāparakstās pircējam un pārdevējam vai viņu pilnvarotajām personām (piem., kurjeram).

4.3. Pircējam ir tiesības atteikties pieņemt no pārdevēja tikai tās preces vai to daļu, kas nav kvalitatīva vai neatbilst pircēja pasūtījumam.

4.4. Piekrišanu par faktūrrēķinā veikto ierakstu attiecībā uz preču trūkumiem pārdevējs vai viņa pilnvarotā persona apstiprina ar savu parakstu. Apstiprinot, ka pircējam piegādātās preces nav kvalitatīvas vai neatbilst pircēja pasūtījumam, pārdevējs apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā nomainīt nekvalitatīvās vai pasūtījumam neatbilstošās preces pret derīgām un pasūtījumam atbilstošām precēm. Šādā gadījumā atkārtotas piegādes (pircējam) izmaksas apmaksā pārdevējs.

4.5. Ja pircējs pieņem preces un neieraksta preču trūkumus faktūrrēķinā, uzskatāms, ka nodotās preces atbilst šādām precēm piemērojamajām kvalitātes prasībām un pircēja pasūtījumam.

4.6. Īpašumtiesības attiecībā uz precēm pircējam pāriet dienā, kad ir veikta norēķināšanās.

5. Preču garantijas.

5.1. Katras e-veikalā pārdodamās preces vispārējie dati tiek norādīti pie preces esošajā preces aprakstā.

5.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka e-veikalā esošās preces krāsa, forma vai citi parametri neatbilst reālajam preces izmēram, formai un krāsai Pircēja lietotā ekrāna īpašību dēļ.

5.3. Katrai e-veikalā pārdodamai precei ir noteikts derīguma termiņš, kas tiek norādīts uz preces iepakojuma.

5.4. Ja brīdī, kad prece tiek piegādāta Pircējam, ir beidzies Preces derīguma termiņš, Pārdevējs apņemas paņemt atpakaļ šādas preces un aizstāt tās ar analogām derīgām precēm vai atmaksāt atpakaļ naudu par preci, kurai beidzies derīguma termiņš.

5.5. Saistībā ar nedarbojošos matu kopšanas līdzekļu (matu taisnotāju, fēnu) un preču, kuru derīguma termiņš ir beidzies, maiņu Pircējam jāvēršas: Vilniaus g. 215, LT-76348 Šiauliai, e-pasts [email protected].

6. Preču atgriešana un maiņa.

6.1. Neatbilstošas kvalitātes preces tiek atgrieztas un mainītas saskaņā ar 2001.gada 29.jūnija Lietuvas Republikas Ekonomikas ministra rīkojuma Nr.217 „Par lietu atpakaļatdošanas un apmaiņas noteikumu apstiprināšanu” jaunās redakcijas (apstiprināts 2012.gada 15.martā Nr.4-243) (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420479&p_query=&p_tr2=2) un Lietuvas Republikas Ekonomikas ministra rīkojuma Nr.258 „Par lietu pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, ja līgumi tiek noslēgti ar sakaru līdzekļu starpniecību, noteikumu apstiprināšanu” jaunās redakcijas (apstiprināts 2011.gada 23.decembrī Nr.4-959) (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415995&p_query=&p_tr2=2) noteikto kārtību.

6.2. Ja Pircējs vēlas atgriezt atpakaļ preci (-es) saskaņā ar Noteikumu 6.1.punktu, viņam jāpaziņo Pārdevējam, rakstot uz e-veikala kontaktu sadaļā norādītajiem saziņas līdzekļiem un norādot atdodamās preces nosaukumu, pasūtījuma numuru, kā arī atdošanas iemeslus.

6.3. Kad pircējs atgriez atpakaļ nepienācīgas kvalitātes preces, jāievēro šie noteikumi:

6.3.1. atdodamajai precei jābūt kārtīgā oriģināliepakojumā;

6.3.2. precei jābūt nesabojātai;

6.3.3. prece nedrīkst būt lietota, zaudējusi preces izskatu (nav sabojātas etiķetes, nav noplēstas aizsargplēves u.c.) (šis punkts netiek piemērots tajā gadījumā, ja tiek atdota nekvalitatīva prece);

6.3.4. atdodamās preces komplektācijai jāatbilst tādai, kādu pircējs saņēma;

6.3.5. atdodot preci atpakaļ, obligāti jāiesniedz tās iegādes dokuments.

6.3.6. pircējs nekvalitatīvo preci var atdot atpakaļ 14 dienu laikā no tās saņemšanas brīža.

6.4. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atdodamās preces, ja Pircējs neievēro 6.3.punktā noteikto preču atdošanas kārtību.

6.5. Atdodot atpakaļ nepareizo preci/ vai nekvalitatīvu preci, Pārdevējs apņemas pieņemt šādas preces un aizstāt ar analogām derīgām precēm.

6.6. Tajā gadījumā, ja Pārdevējam nav apmaiņai piemērotu preču, Pircējam tiek atmaksāta samaksātā summa, neieskaitot cenu par piegādi.

6.7. Ja Pircējam nepatīk nopirktās preces (izņemot matu sukas un ķemmes) forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija, Pircēja lūgums apmainīt nopirkto preci pret analoģisku preci vai atgriezt samaksāto naudu netiek apmierināts.

6.8. Ja Pircējam nepatīk nopirkto matu suku vai ķemmju forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija, viņam ir tiesības četrpadsmit dienu laikā no preču pārdošanas dienas apmainīt to pret analoģisku preci. Ja pārdevējam nav atbilstošu apmaiņas preču, pircējam ir tiesības četrpadsmit dienu laikā atgriezt preci pārdevējam un saņemt atpakaļ par preci samaksāto naudu.

7. Atbildība.

7.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par informācijas, kas sniegta pasūtījumā, atbilstību patiesībai, kā arī uzņemas atbildību par visām sekām, kas radušās sniegtās informācijas neprecizitāšu dēļ.

7.2. Pārdevējam civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem (kaitējumu) tiek piemērota tikai tajos gadījumos, kad tie radušies pārdevēja vai viņa darbinieku tīšas vai lielas neuzmanības dēļ.

7.3. Zaudējumu apmērs, kas pārdevējam jāatmaksā, tiek ierobežots ar pircēja pasūtītās preces (-ču) cenu.

7.4. Pārdevējs neatmaksā netiešos zaudējumus (negūtos ienākumus u.tml.).

7.5. Pārdevējs nav atbildīgs par elektroniskā veikala traucējumiem, kas radušies trešajām personām piederošo sistēmu dēļ, sakaru tīklos, stacijās vai trešo personu sniegto pakalpojumu dēļ, ko izmanto elektroniskais veikals.

8. Intelektuālā īpašuma aizsardzība.

8.1. Preču un uzņēmumu nosaukumi, kas tiek norādīti elektroniskajā veikalā, var būt preču zīmes. Šādā gadījumā intelektuālais īpašums uz tiem tiek aizsargāts tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

8.2. Elektroniskā veikala mājaslapas saturs ir SIA GSS BALTIC vai preču piegādātāju īpašums, kas tiek aizsargāts ar likumu. Bez SIA GSS BALTIC rakstiskas piekrišanas ir aizliegts kopēt vai izmantot mājaslapu vai tās daļu.

9. Personas dati.

9.1. Pircējs var pasūtīt preces e-veikalā, piereģistrējoties tajā un ievadot reģistrācijai nepieciešamos datus.

9.2. Pircējam, pasūtot preces noteikumu 9.1.punkta noteiktajā veidā, attiecīgajos Pārdevēja sniegtajos informācijas laukos jānorāda preču pasūtījuma pienācīgai izpildei nepieciešamie Pircēja personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un preču piegādes adrese.

9.3. Apstiprinot šos noteikumus, Pircējs piekrīt, lai 9.2.punktā sniegtie Pircēja dati tiktu kārtoti tiešā mārketinga nolūkos. No šīs piekrišanas Pircējs jebkurā brīdī var atteikties, informējot e-veikala administrāciju, nosūtīdams vēstuli uz e-pastu.

9.4. Piekrītot, ka Pircēja personas dati tiktu kārtoti preču un pakalpojumu pārdošanas nolūkā (Pārdevēja e-veikalā), Pircējs tāpat piekrīt, ka uz Pircēja norādīto e-pasta adresi tiktu sūtīti informatīvie paziņojumi, kas nepieciešami preču pasūtījuma izpildei.

9.5. Pircējs, reģistrējoties e-veikalā un pasūtot preces, apņemas sargāt un nevienam neatklāt pieslēgšanās datus.

9.6.1. Personas dati trešajām pusēm netiek sniegti;

9.6.2. Personas dati tiek glabāti ne ilgāk, kā tas ir pieprasīts datu kārtošanas nolūku īstenošanai. Datu subjektam jābūt informētam par iespēju jebkad pieprasīt, lai viņa dati tiktu iznīcināti, vēršoties pie e-veikala administrācijas.

9.7. Pircējam ir tiesības iepazīties ar viņa personas datiem, pieprasīt izlabot nepareizos, nepilnīgos un neprecīzos viņa personas datus, kā arī tiesības nepiekrist, lai tiktu kārtoti datu subjekta personas dati.

10. Privātuma noteikumi

10.1. Pircējam ir tiesības bez maksas saņemt informāciju par Pircēja sniegtajiem un saglabātajiem datiem, tos labot, bloķēt vai izdzēst, vēršoties pie Pārdevēja: Vilniaus g. 215, LT-76348 Šiauliai, e-pasts: [email protected].

10.2. Pircējam ir tiesības saņemt informāciju, no kādiem avotiem un kādi viņa personas dati ir savākti, ar kādu mērķi tiek kārtoti, kādiem datu saņēmējiem tiek sniegti vai tika sniegti vismaz pēdējā gada laikā, vēršoties pie Pārdevēja: Vilniaus g. 215, LT-76348 Šiauliai, e-pasts: [email protected].

10.3. Pircējam ir tiesības pieprasīt izlabot, iznīcināt savus personas datus vai apturēt, izņemot uzglabāšu, savu personas datu kārtošanas darbības, ja dati tiek kārtoti ārpus likumu noteikumiem, vēršoties pie Pārdevēja: Vilniaus g. 215, LT-76348 Šiauliai, e-pasts: [email protected].

11. Nobeiguma noteikumi.

11.1. Pircēja un pārdevēja attiecībām, kas rodas preču pirkšanas laikā elektroniskajā veikalā, tiek piemērotas Lietuvas Republikas tiesības.

11.2. Visas starp pircēju un pārdevēju radušās nesaskaņas risināmas sarunu ceļā, bet, ja tās nav iespējams atrisināt – tiesā.

11.3. Visi šajos noteikumos neizskatītie jautājumi tiek risināti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.